Khảo sát An toàn thông tin 2016
Thực hiện chương trình công tác, Cục An toàn thông tin phối hợp với Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) tổ chức cuộc khảo sát thường niên về tình hình triển khai các hoạt động bảo đảm an toan thông tin (ATTT) tren diện rộng. Đây là hoạt động hết sức quan trọng nhằm có đánh giá tổng quát và tương đối trung thực về nhận thức và tình hình triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo ATTT tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp vào thời điểm hiện tại.

Kết quả khảo sát này sẽ được tổng hợp nên Chỉ số An toàn thông tin Việt Nam (được công bố trong hội thảo quốc tế Ngày ATTT Việt Nam 2016) đồng thời là cơ sở để cơ quan chức năng hoạch định chính sách, xây dựng chiến lược, quy hoach, kế hoạch quốc gia về ATTT cũng như đưa ra được các giải pháp hiệu quả để hỗ trợ cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Thông tin kết qua khảo sát của mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sẽ được giữ bí mật theo quy định, chi sử dụng để tổng hợp cho bản báo cáo chung và chuyển giao lại cho tổ chức, doanh nghiep đó, ngoài ra sẽ không dùng cho bất cứ mục đích nào khác.