Khảo sát thực trạng về công tác bảo đảm an toàn thông tin 2017
Căn cứ vào Thông báo số 438/TB-CP ngày 28/12/2016 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại phiên toàn thể Ủy ban quốc gia về ứng dụng CNTT, trong đó có giao cho Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin Truyền thông xây dựng “chỉ số đánh giá an toàn thông tin (ATTT) đối với từng bộ, ngành, địa phương”;

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-BTTTT ngày 03/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt kế hoạch năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai quyết định 898/QĐ-TTg, trong đó giao cho Cục An toàn thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hiệp hội ATTT Việt Nam định kỳ hàng năm khảo sát, đánh giá mức độ bảo đảm ATTT mạng trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp,

Hiệp hội ATTT Việt Nam lập kế hoạch tổ chức cuộc điều tra khảo sát thực trạng công tác bảo đảm ATTT của các tổ chức, doanh nghiệp trên phạm vi cả nước. Kết quả điều tra khảo sát sẽ được phân tích, tổng hợp, đánh giá cụ thể, được giữ bí mật theo qui định và được gửi lại cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Điều đó giúp cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thấy rõ điểm mạnh, yếu của mình trong việc đảm bảo ATTT, xây dựng các giải pháp bảo đảm ATTT hiệu quả hơn.

Kết quả khảo sát sẽ được tổng hợp làm cơ sở xây dựng Chỉ số ATTT Việt Nam và được công bố trong Hội thảo quốc tế nhân sự kiện “Ngày ATTT Việt Nam 2017” vào ngày 01 tháng 12 năm 2017. Đồng thời, đây là cơ sở để các cơ quan chức năng hoạch định chính sách, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch quốc gia về ATTT và có giải pháp hỗ trợ hiệu quả cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong việc đảm bảo ATTT.