NGÀY AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM 2018

"AN TOÀN THÔNG TIN TRÊN NỀN TẢNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ THIẾT BỊ THÔNG MINH"
Thứ Năm, ngày 13/8/2020
 
Bình chọn

Qui chế bình chọn sản phẩm, dịch vụ An toàn thông tin 2016

Cập nhật lúc: 09:53:04 AM, 18/10/2016

Qui chế bình chọn “Sản phẩm An toàn thông tin chất lượng cao và dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu năm 2016”

Chương I: CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Danh hiệu sản phẩm an toàn thông tin chất lượng cao và Danh hiệu dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu hàng năm: là danh hiệu cao quý được Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam (VNISA) xét trao mỗi năm một lần cho các sản phẩm và dịch vụ xuất sắc về an toàn thông tin, có xuất xứ từ Việt Nam, do các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nội địa phát triển và làm chủ công nghệ. Chương trình bình chọn và công nhận các danh hiệu trên do VNISA chủ trì, phối hợp cùng các tổ chức liên quan tổ chức định kỳ hàng năm, bắt đầu từ 2015.

Điều 2: Căn cứ xây dựng danh hiệu 
- Thực hiện nhiệm vụ thứ năm “Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin qua các phương thức khác” (Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 19/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020) - Là hoạt động bình chọn thường xuyên trong khuôn khổ sự kiện thường niên “Ngày An toàn thông tin Việt Nam” do Bộ Thông tin và Truyền thông bảo trợ.

Điều 3: Mục đích của Chương trình bình chọn 
- Đánh giá, bình chọn, xếp hạng và công nhận danh hiệu giải thưởng cho các sản phẩm và dịch vụ tiêu biểu nhất về an toàn thông tin tại Việt Nam trong năm
- Xây dựng uy tín và thương hiệu của sản phẩm và dịch vụ của các doanh nghiệp, tổ chức an toàn thông tin và CNTT Việt Nam. Qua đó, tuyên truyền quảng bá, hỗ trợ tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu tại thị trường trong và ngoài nước
- Hưởng ứng chủ trương “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đặc biệt là sản phẩm và dịch vụ về an toàn thông tin; giới thiệu và đưa các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin tốt của Việt Nam đến với người dùng trong và ngoài nước, góp phần định hướng cho thị trường và người sử dung
- Tuyên truyền quảng bá, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin, thúc đẩy ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin trong các ngành kinh tế, xã hội; trong các cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương, thiết thực hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, phát triển sản phẩm an toàn thông tin mở rộng thị trường.

Điều 4: Cơ quan chủ trì giải, Hội đồng Bình chọn, Tổ kỹ thuật và các cơ sở vật chất phục vụ đánh giá chất lượng
1. Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên ngành của Nhà nước, tổ chức bình chọn và trao các danh hiệu “Sản phẩm an toàn thông tin chất lượng cao” và “Dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu”.
2. Hội đồng Bình chọn là cơ quan cao nhất có thẩm quyền đánh giá bình chọn các sản phẩm và dịch vụ an toàn thông tin, có thành phần là các chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực an toàn thông tin gồm:
 - Đại diện từ các thành viên VNISA (Ban chấp hành VNISA, Hội viên VNISA),
 - Các chuyên gia an toàn thông tin độc lập được mời,
 - Chuyên gia an toàn thông tin đại diện các cơ quan quản lý chuyên ngành của Nhà nước, 
- Đại diện các báo và tạp chí chuyên ngành an toàn thông tin.

Hội đồng Bình chọn làm việc theo nguyên tắc:
 - Thảo luận, đánh giá độc lập trên cơ sở hồ sơ và kết quả kiểm tra thẩm định và đánh giá kỹ thuật sản phẩm mẫu, 
- Bỏ phiếu theo thang điểm do Hội đồng xác định thống nhất cho từng nhóm sản phẩm, dịch vụ, 
- Có tổ kỹ thuật giúp việc chuẩn bị hồ sơ, thực hiện kiểm nghiệm, đánh giá kỹ thuật sản phẩm, và đánh giá thẩm định dịch vụ. 
- Trường hợp thành viên hội đồng bình chọn là chủ sở hữu hoặc là đại diện sở hữu các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin đã đăng ký tham gia bình chọn thì không tham gia bỏ phiếu cho những sản phẩm, dịch vụ này.
3. Tổ kỹ thuật và các trang thiết bị phụ trợ hỗ trợ kiểm nghiệm, đánh giá được huy động từ các tổ chức, đơn vị thành viên VNISA và được sự phối hợp hỗ trợ của các phòng thí nghiệm hàng đầu của các cơ quan quản lý và chuyên ngành của Nhà nước.
4. Cơ quan thường trực của Hội đồng bình chọn là Văn phòng của Hiệp hội An toàn thông tin, có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai hàng năm, bổ sung hoàn thiện mẫu hồ sơ, gửi đăng ký, hỗ trợ xử lý thông tin, tổng hợp báo cáo Hội đồng bình chọn theo quy trình.

Chương II: ĐỐI TƯỢNG VÀ CƠ CẤU DANH HIỆU, CÁC QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ

Điều 5: Đối tượng tham dự xét giải
1. Các sản phẩm, dịch vụ được tham gia bình chọn bao gồm:  Sản phẩm khoa học, kỹ thuật, công nghệ, dịch vụ về bảo đảm an toàn thông tin,  Sản phẩm công nghệ thông tin có tính năng an toàn, bảo mật cao.
2. Yêu cầu: 
- Là sản phẩm, dịch vụ hoàn chỉnh có tính năng chất lượng cao về an toàn, bảo mật thông tin, 
- Xuất xứ từ Việt Nam, do doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam sở hữu và làm chủ công nghệ, 
- Đã được thương mại hóa hoặc cung cấp cho thị trường,
- Cung cấp cho Hội đồng bình chọn đầy đủ tài liệu theo yêu cầu của mẫu hồ sơ bình chọn, 
- Đối với các sản phẩm thì phải cung cấp đủ sản phẩm mẫu và các điều kiện cần thiết để phục vụ đánh giá kiểm nghiệm.
- Đối với các dịch vụ thì phải cung cấp thông tin minh bạch về các khách hàng tiêu biểu sử dụng dịch vụ, bản nhận xét đánh giá hiệu quả dịch vụ của khách hàng và/hoặc bản tự đánh giá của nhà cung cấp dịch vụ cho từng trường hợp sử dụng, bản tự đánh giá so sánh dịch vụ của mình với dịch vụ cùng chức năng trên thị trường.

Điều 6: Cơ cấu và hình thức danh hiệu
Giải thưởng được xem xét trao cho các sản phẩm và dịch vụ trên cơ sở đánh giá phân loại theo từng nhóm của Hội đồng bình chọn. Giải thưởng được trao cho chủ sở hữu của các sản phẩm, dịch vụ đạt giải thưởng như sau:  - Bằng chứng nhận danh hiệu sản phẩm an toàn thông tin chất lượng cao của năm (1 bản tiếng Anh, 1 bản tiếng Việt);  - Bằng chứng nhận danh hiệu dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu của năm (1 bản tiếng Anh, 1 bản tiếng Việt);  - Cúp lưu niệm;  - Được trao tại phiên khai mạc Hội thảo quốc tế trong khuôn khổ sự kiện thường niên Ngày An toàn thông tin Việt Nam

Điều 7: Quyền lợi và nghĩa vụ của đối tượng được trao danh hiệu
- Được sử dụng, khai thác thương mại danh hiệu giải thưởng, phục vụ cho mục đích kinh doanh, tiếp thị, mở rộng thị trường;
 - Có quyền và có nghĩa vụ tham gia và thụ hưởng các lợi ích từ các gói nội dung Chương trình truyền thông ưu đãi của giải thưởng. Ưu tiên tham gia báo cáo trong các Hội nghị, Hội thảo chuyên đề liên quan do VNISA tổ chức. Được quảng bá, tiếp thị các sản phẩm, dịch vụ đạt giải liên tục suốt năm do VNISA chủ trì phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng (báo in, báo điện tử, báo hình, báo nói, v.v…); 
- Chủ sở hữu sản phẩm, dịch vụ đạt giải có nghĩa vụ đóng góp kinh phí tham gia Chương trình truyền thông sau bình chọn theo quy định tại điều 11; 
- VNISA được sử dụng tên và thương hiệu của sản phẩm, chủ sở hữu sản phẩm và các thông tin trong hồ sơ tham dự giải và kết quả đánh giá vào các hoạt động tuyên truyền, quảng bá cho Chương trình và các sản phẩm, dịch vụ.

Chương III: QUY TRÌNH VÀ TIÊU CHÍ BÌNH CHỌN

Điều 8: Quy trình bình chọn đánh giá, xếp hạng và công nhận danh hiệu gồm bốn bước sau: 
- Đăng ký tham gia bình chọn: Các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu gửi hồ sơ và đơn đăng ký theo mẫu và cung cấp sản phẩm mẫu phục vụ thẩm định và đánh giá kiểm nghiệm đến Hội đồng Bình chọn qua cơ quan thường thực của Hội đồng là Văn phòng Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam theo thời gian quy định. 
- Bước chọn lọc sơ bộ (sơ tuyển): Hội đồng giao cho cơ quan thường trực tổ chức xem xét đánh giá các sản phẩm, dịch vụ có hồ sơ đăng ký hợp lệ và chọn lựa các hồ sơ đáp ứng yêu cầu để đưa vào vòng thẩm định, đánh giá kỹ thuật.
 - Bước thẩm định, đánh giá kỹ thuật (thẩm định): Tùy theo điều kiện cụ thể và đặc thù của sản phẩm và dịch vụ, Hội đồng Bình chọn với sự hỗ trợ của Tổ kỹ thuật sẽ tổ chức thẩm định tính đúng đắn của hồ sơ và kiểm nghiệm các tính năng An toàn thông tin của các sản phẩm, dịch vụ trên cơ sở đánh giá thực tế, khách quan 
- Bình chọn xếp hạng sản phẩm, dịch vụ (chung tuyển): Hội đồng Bình chọn tổ chức bình xét chung kết trên cơ sở các bước trên để chọn ra các sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu nhất để xếp hạng, bỏ phiếu, cho điểm theo tiêu chí và đề nghị công nhận danh hiệu.

Điều 9: Tiêu chí bình chọn
1. Nguyên tắc: đánh giá, cho điểm trên cơ sở so sánh tương đối với các sản phẩm và dịch vụ cùng loại trong nước và của nước ngoài nhằm chọn ra các sản phẩm giải pháp có chất lượng cao và dịch vụ tiêu biểu trong năm.
2. Phương pháp: Hội đồng Bình chọn thống nhất chia nhóm các sản phẩm, dịch vụ với thang điểm riêng cho các tiêu chí và chỉ tiêu kỹ thuật đạt được để thẩm định và kiểm nghiệm, đánh giá.
3. Hệ thống tiêu chí: Do Hội đồng Bình chọn cụ thể hoá cho các yêu cầu sau:
a) Đối với sản phẩm an toàn thông tin:
- Nhu cầu và hiệu quả ứng dụng, 
- Công nghệ, chất lượng sản phẩm,
- Tính mới, công nghệ sáng tạo, tỉ lệ nội địa hóa, 
- Thị trường và dịch vụ hỗ trợ: Tỷ lệ chiếm lĩnh thị trường; So sánh giá cả trên tính năng; Phản hồi của thị trường,… 
- Hồ sơ tài liệu đào tạo và hướng dẫn sử dụng, tính pháp lý và bản quyền sở hữu.
b) Đối với dịch vụ an toàn thông tin:
-Nhu cầu và hiệu quả ứng dụng, 
- Công nghệ và nhân lực đảm bảo chất lượng dịch vụ, 
- Tính quy trình, tuân thủ các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật liên quan,
- Thị trường và quy mô triển khai dịch vụ: Tỷ lệ chiếm lĩnh thị trường; Đầu tư phát triển dịch vụ; So sánh giá cả trên hiệu quả áp dụng; Phản hồi của thị trường,… 
- Hồ sơ tài liệu hướng dẫn sử dụng, tính pháp lý và bản quyền sở hữu.

Chương IV: KINH PHÍ

Điều 10: Kinh phí tổ chức bình chọn và các hoạt động chung
1. Kinh phí tổ chức bình chọn: bao gồm các chi phí để tổ chức, triển khai công tác bình chọn, chi phí lễ công bố và trao giải, chi phí cho truyền thông chung. Kinh phí này sẽ do VNISA cân đối từ kinh phí hoạt động và huy động các nguồn đóng góp, tài trợ.
2. Lệ phí đăng ký sản phẩm, dịch vụ tham gia tổ chức bình chọn là chi phí cần thiết để đánh giá tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ nhằm sơ tuyển các sản phẩm, dịch vụ đủ điều kiện chính thức được tham gia đánh giá bình chọn. Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân gửi hồ sơ sản phẩm hay dịch vụ mà là thành viên VNISA thì được miễn đóng lệ phí đăng ký. Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân không phải là thành viên VNISA thì nộp lệ phí đăng ký cho mỗi sản phẩm hoặc mỗi dịch vụ theo định mức quy định tại điểm 4 Điều này.
3. Kinh phí đánh giá chất lượng sản phẩm và dịch vụ là chi phí thuê cơ sở vật chất kỹ thuật, thù lao chuyên gia và các chi phí liên quan phục vụ việc thực hiện kiểm tra đánh giá kỹ thuật các sản phẩm và kiểm tra thẩm định các dịch vụ đăng ký bình chọn đã qua vòng sơ tuyển và do chủ sở hữu các sản phẩm, dịch vụ này tham gia đóng góp theo định mức quy định tại điểm 4 Điều này.
4. Ban Tổ chức đợt bình chọn hàng năm căn cứ vào nguồn lực huy động được và nhu cầu chi phí cần thiết, trình Thường trực Ban chấp hành Hiệp hội VNISA ban hành hoặc sửa đổi “Phụ lục quy định về định mức đóng góp lệ phí đăng ký và kinh phí đánh giá chất lượng” kèm theo Quy chế này để áp dụng cho các sản phẩm và dịch vụ tham gia bình chọn đảm bảo phù hợp với điều kiện triển khai thực tế.
Điều 11: Kinh phí truyền thông quảng bá sản phẩm và dịch vụ đạt giải
Kinh phí cho việc tổ chức chương trình truyền thông (ưu đãi) sau bình chọn để quảng bá tiếp thị chỉ thu đối với các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin đã đạt giải. Ban Tổ chức hàng năm trình Thường trực Ban chấp hành Hiệp hội VNISA ban hành Phụ lục quy định mức đóng góp kinh phí truyền thông theo các gói nội dung Chương trình truyền thông mà sản phẩm, dịch vụ đạt danh hiệu sẽ được thụ hưởng.

Chương V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12: Điều khoản thi hành
1. Ban tổ chức, Hội đồng Bình chọn, các đơn vị hội viên, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đăng ký sản phẩm, dịch vụ tham gia bình chọn và trao danh hiệu có trách nhiệm phối hợp triển khai chương trình theo đúng các quy định của quy chế này. Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có sản phẩm, dịch vụ tham gia bình chọn nếu vi phạm quy chế này có thể bị xem xét đánh giá lại tùy theo mức độ, có thể loại khỏi danh sách tặng hoặc thu hồi danh hiệu.
2. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Trong quá trình thực hiện nếu có những nội dung cần sửa đổi, bổ sung để sát thực tiễn Ban tổ chức Bình chọn tổng hợp báo cáo Thường trực Ban chấp hành Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam xem xét và quyết định.


In bài này 
 
Đơn vị bảo trợ
MIC
Đồng tổ chức
.
VNISA AIS

Cyber Comman 86 VNCERT


CÁC NHÀ TÀI TRỢ 2018

TÀI TRỢ CHÍNH: Cuộc thi SV với ATTT

TÀI TRỢ BÌNH CHỌN

TÀI TRỢ VÀNG

TÀI TRỢ BẠC

ĐỒNG TÀI TRỢ

THAM GIA GIAN HÀNG

BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG